สไมล์บอร์ด(ซีเมนต์บอร์ด) ขนาด 1.0 x 120 x 240 เซนติเมตร

เป็นแผ่นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่นสูง ผลิตโดยการนำไม้จากสวนป่าปลูกโตเร็วมาสกัดเป็นชิ้นไม้ขนาดเล็กผสม กับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คุณภาพสูง จากนั้นนำมาอัดขึ้นรูปและอัดด้วยแรงดันสูง จนเป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 EN 19385 : 2004 + A1 : 2015 และมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย มอก.878-2537